Begroting 2019 - 2022

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-1.073

12

16

15

15

15

913

Beleggingen

114

85

92

92

92

92

920

Belastingen

1.011

670

645

645

645

645

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

4.161

1.722

532

782

1.108

1.606

960

Overhead

15.787

12.294

14.410

14.060

14.076

14.022

Totaal lasten

20.000

14.783

15.695

15.594

15.936

16.380

Baten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-14

-958

-919

-919

-918

-918

913

Beleggingen

-909

-652

-642

-642

-642

-642

920

Belastingen

-11.395

-10.858

-11.962

-11.961

-11.962

-10.037

921

Algemene uitkering

-85.148

-86.155

-90.711

-92.999

-94.955

-96.881

922

Algemene baten en lasten

-1.447

-1.512

-131

-131

-131

-131

960

Overhead

-1.076

-774

-782

-782

-782

-782

Totaal baten

-99.989

-100.909

-105.147

-107.434

-109.390

-109.391

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

14.872

1.549

1.392

1.006

1.780

1.707

Onttrekking reserves

-17.908

-5.677

-5.340

-3.403

-1.274

-817

Totaal mutaties reserves

-3.036

-4.128

-3.949

-2.396

506

890

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-83.026

-90.255

-93.401

-94.236

-92.948

-92.121

Lasten & baten

x €1000

Lasten

€ 17.086

9,5 %

Baten

€ 110.487

61,7 %