Begroting 2019 - 2022

Inleiding

Inleiding

Financieel perspectief

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Saldo programmabegroting 2018

1.293

1.857

1.197

1.197

Effecten opgetreden na programmabegroting

- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)

2.132

3.440

4.293

4.293

- kapitaallasten (nadeel)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

- Sociaal domein

-7.000

-9.000

-9.000

-9.000

Subtotaal

-5.868

-6.560

-5.707

-5.707

Aanvulling tekort sociaal domein

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

verhoging kosten loonsom

-1.536

-1.536

-1.536

-1.536

Autonome ontwikkelingen

-1.376

-1.244

-1.237

-1.902

Gevolgen meicirculaire (voordeel)

1.510

1.720

3.026

3.592

Subtotaal

-6.652

-6.310

-4.997

-5.096

Subtotaal voor bezuinigingen

-11.227

-11.013

-9.507

-9.606

Voorstellen bezuinigingen

13.009

12.417

10.430

10.487

Extra bijdrage Wmo

-600

-600

-600

-600

Nieuw beleid

-696

-732

-233

-234

11.713

11.085

9.597

9.653

Subtotaal programmabegroting 2019

486

72

90

47

Storten in de algemene reserve

486

72

90

47

Saldo programmabegroting 2019

0

0

0

0