Begroting 2019 - 2022

Overzicht baten en lasten (2017 - 2019)

Overzicht baten en lasten (2017 - 2019)

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Bestuur

4.219

-1.029

3.190

4.408

-858

3.550

4.347

-871

3.476

Veilige stad

4.209

-180

4.029

4.259

-30

4.228

4.219

-46

4.173

Duurzame leefomgeving

46.039

-38.210

7.830

32.735

-21.978

10.757

42.097

-33.525

8.572

Vitale samenleving, iedereen doet mee

100.103

-23.200

76.903

91.595

-21.583

70.012

96.030

-22.610

73.420

Aantrekkelijke stad

11.637

-6.709

4.928

12.450

-6.272

6.178

12.239

-6.741

5.498

Totaal programma's

166.207

-69.328

96.880

145.447

-50.721

94.725

158.932

-63793

95.139

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

-1.073

-14

-1.088

12

-958

-946

16

-919

-903

Beleggingen

114

-909

-796

85

-652

-567

92

-642

-550

Belastingen

1.011

-11.395

-10.385

670

-10.858

-10.188

645

-11.962

-11.316

Algemene uitkering

0

-85.148

-85.148

0

-86.155

-86.155

0

-90.711

-90.711

Algemene baten en lasten

4.161

-1.447

2.714

1.581

-1.512

68

390

-131

259

Overhead

15.787

-1.076

14.711

12.294

-774

11.520

14.410

-782

13.628

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

20.000

-99.989

-79.992

14.642

-100.909

-86.268

15.553

-105.147

-89.593

Onvoorzien

0

0

0

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

186.206

-169.317

16.889

160.230

-151.631

8.598

174.626

-168.940

5.687

Mutaties reserves

Bestuur

1

0

1

0

-94

-94

0

0

0

Veilige stad

47

0

47

46

-21

24

0

-14

-14

Duurzame leefomgeving

1.905

-4.864

-2.959

218

-459

-240

2.522

-784

1.738

Vitale samenleving, iedereen doet mee

3.873

-14.959

-11.086

2.034

-6.304

-4.270

396

-3.099

-2.703

Aantrekkelijke stad

655

-1.370

-715

704

-1.241

-537

260

-1.018

-758

Algemene dekkingsmiddelen

14.872

-17.908

-3.036

1.549

-5.677

-4.128

1.392

-5.340

-3.949

Totaal reserves

21.353

-39.101

-17.748

4.551

-13.796

-9.245

4.570

-10.255

-5.686

Resultaat

207.560

-208.417

-858

164.780

-165.428

-646

179.196

-179.196

0