Begroting 2019 - 2022

Overzicht baten en lasten (2020 - 2022)

Overzicht baten en lasten (2020 - 2022)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Bestuur

4.184

-871

3.313

4.244

-871

3.373

4.248

-871

3.377

Veilige stad

4.183

-46

4.137

4.162

-46

4.116

4.133

-46

4.088

Duurzame leefomgeving

39.719

-29.227

10.492

25.027

-14.992

10.035

22.411

-12.428

9.983

Vitale samenleving, iedereen doet mee

93.743

-22.460

71.284

92.032

-22.460

69.572

91.672

-22.460

69.212

Aantrekkelijke stad

11.470

-6.356

5.114

11.424

-6.356

5.068

11.384

-6.356

5.028

Totaal programma's

153.299

-58.960

94.340

136.889

-44.725

92.164

133.848

-42.161

91.688

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

15

-919

-904

15

-918

-903

15

-918

-903

Beleggingen

92

-642

-550

92

-642

-550

92

-642

-550

Belastingen

645

-11.961

-11.316

645

-11.962

-11.316

645

-10.037

-9.392

Algemene uitkering

0

-92.999

-92.999

0

-94.955

-94.955

0

-96.881

-96.881

Algemene baten en lasten

640

-131

509

967

-131

836

1.465

-131

1.334

Overhead

14.060

-782

13.279

14.076

-782

13.294

14.022

-782

13.240

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

15.452

-107.434

-91.981

15.795

-109.390

-93.594

16.239

-109.391

-93.152

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

168.893

-166.393

2.501

152.825

-154.115

-1.290

152.825

-151.552

-1.323

Mutaties reserves

Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veilige stad

0

-5

-5

46

-4

41

46

-4

41

Duurzame leefomgeving

72

-214

-142

225

-211

14

225

-194

32

Vitale samenleving, iedereen doet mee

746

-585

161

872

-518

353

872

-487

385

Aantrekkelijke stad

360

-479

-119

854

-479

375

454

-478

-25

Algemene dekkingsmiddelen

1.006

-3.403

-2.396

1.780

-1.274

506

1.707

-817

890

Totaal reserves

2.184

-4.686

-2.501

3.777

-2.486

1.289

3.304

-1.980

1.323

Resultaat

171.077

-171.078

0

156.600

-156.601

1

153.533

-153.531

0