Begroting 2019 - 2022

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bedragen x € 1

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 2 Een veilige stad

Cyclisch onderhoud brandweerkazerne

9.400

Veilig uitgaan

25.000

25.000

25.000

Programma 3 Duurzame leefomgeving

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden

11.900

Bovenwijkse voorziening

200.000

200.000-

Snelfietsroute

200.000

300.000

400.000

Programa 4 Een vitale samenleving

Versterken wijkteams

150.000

Versterken toegang WMO

195.000

Programma sociaal domein

95.000

Cyclisch onderhoud sporthallen

140.600

Verhoogde asielinstroom

150.000

150.000-

Behoedzaamheidbuffer 't Plein

2.000.000

Volwasseneducatie, taalhuis

62.500

62.500

Schulden en armoede

74.700

Programma 5 Een aantrekkelijke stad

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden

268.400

Cyclisch onderhoud torens/muren

155.700

Suppletiekosten zwembad

65.000

50.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Werkbudget voor kwalitatieve doorontwikkeling organisatie

150.000

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden

390.700

Speerpunten

80.000

Versterken formatie

200.000

Schulden en armoede

74.700-

4.623.900

424.700-

437.500

-

425.000

-

-

-

Saldo baten en lasten

4.199.200

437.500

425.000

-