Begroting 2019 - 2022

Nieuw beleid 2019 - 2022

Nieuw beleid 2019 - 2022

Bedragen x € 1

Programma

Omschrijving

I/S

Investering

2019

2020

2021

2022

1. Bestuur

Livestreaming raads- en forumvergaderingen

S

158.000

58.800

61.100

60.500

55.400

3. Duurzame leefomgeving

Openbare ruimte Keucheniusstraat

S

100.000

3.400

5.200

5.200

5.200

Inlenen medewerkers Delta werkt

S

100.000

100.000

100.000

100.000

Implementatie omgevingswet

S

500.000

520.000

25.000

25.000

Aanpassing kruispunt Deventerweg-Capellenlaan-Industrieweg

S

250.000

10.000

14.400

14.200

14.000

Vervanging bomen

S

162.500

4.100

11.000

17.900

24.600

Wijk van de toekomst*

I

136.400

Routeplan in 2030 is Zutphen energieneutraal*

I

200.000

4. Vitale samenleving

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

S

20.000

20.000

10.000

10.000

5. Aantrekkelijke stad

Contactloos betalen parkeerautomaten**

I

115.000

Totaal

1.147.700

731.700

232.800

234.200

* Dekking reserve energieneutrale maatregelen

** Dekking: reserve parkeren