Begroting 2019 - 2022

Investeringsplan

Investeringsplan

Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen zijn investeringen vereist. Bij het vaststellen van de programmabegroting wordt de 1e jaarschijf (2019) uit de meerjarenraming beschikbaar gesteld. Aan het doen van investeringen zijn kosten verbonden voor de gemeente. Het gaat hierbij om kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten). de kapitaallasten zijn verwerkt in de programmabegroting 2019-2022.

Investeringplan 2019 - 2022

Investering

Bedragen x € 1

2019

2020

2021

2022

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

126.300

388.300

106.300

139.300

- riool- en bouwkundige voorzieningen

1.993.500

1.923.500

1.143.800

1.341.800

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

661.000

661.000

Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen

600.000

600.000

600.000

Openbare ruimte Keucheniusstraat

100.000

Aanpassing kruispunt Deventerweg

250.000

Vervanging bomen

162.500

162.500

162.500

162.500

Vervangende nieuwbouw onderwijs

18.300.000

Livestreaming raads- en forumvergaderingen

158.000

Auto's en vrachtauto's

145.800

54.100

67.000

Aanhangers (met opbouw)

12.400

14.400

Veegmachines

172.700

Maaimachines

75.900

149.600

Tractoren

26.500

180.500

Materieel sportvelden

17.600

27.500

Materieel gladheidbestrijding

168.600

14.500

Materaal begraafplaatsen

13.000

125.000

Materieel werkplaats

23.500

Overig materieel

45.000

Investeringen in poort Zuid

2.900.000

Vervanging automatiseringsmiddelen

400.000

Totaal

22.902.200

6.566.300

2.891.800

2.016.100

Toelichting investeringen gepland in 2019
Gemeentelijk waterketenplan
De riolering in Zutphen kent een economisch en technische levensduur van circa 40 jaar. Na deze periode wordt – als na het uitvoeren van video-inspecties noodzakelijk blijkt te zijn – de riolering vervangen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de riolering eerder wordt vervangen door bijvoorbeeld inbreidingsplannen, meeliften met werken uitgevoerd door derden etc. Basis voor vervanging is het gemeentelijk waterketenplan met een looptijd van 2016 – 2020.

Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting 2015-2031
De openbare  verlichting in de gemeente Zutphen is sterk verouderd. Er is een inventarisatie gemaakt en hieruit blijkt dat er veel lichtmasten aan vervanging toe zijn. Er is tot 2031 een vervangingsschema opgesteld, waarbij tweejaarlijks een krediet wordt gevraagd. Met dit krediet worden geplande vervangingen gerealiseerd met oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Indien mogelijk kunnen de energielasten nog verder teruggedrongen worden.  Voor 2019 is een investering gepland van € 661.000 en  voor 2021 € 661.000.
Cofinanciering van EZ-relevante fysieke investeringen
Veel actielijnen en projecten in cleantech verband kunnen aanleiding geven voor aanzienlijke fysieke investeringen. De provincie is een belangrijke subsidiënt, maar zal altijd om een co-financiering vragen.
Openbare ruimte Keucheniusstraat
Voor de bouw van nieuwe scholen met ondersteunende functies aan de Keucheniusstraat moet ook worden geïnvesteerd in de openbare ruimte. De aanleg van de openbare weg aan de oostzijde valt buiten de gebiedexploitatie.  
Aanpassingen kruispunt Deventerweg - van der Capellenlaan - Industrieweg
De Deventerweg is de noordelijke ontsluitingsweg van de centrumring en de wijk Noordveen. Om de kans op een verkeersongeval te minimaliseren is een aanpassing noodzakelijk. Het bedrag is geraamd op € 250.000.
Vervanging bomen
Om het "groene geraamte" van de gemeente, belangrijk voor de beeldkwaliteit van wegen, wijken buurten, te handhaven is een investering noodzakelijk voor de komende vier jaar van jaarlijks
€ 162.500.
Vervangende nieuwbouw onderwijs
In het masterplan onderwijshuisvesting Zutphen "Onderwijs sterk in verbinding" is een inventarisatie gemaakt van de benodigde investeringen. Voor 2019 is een investering geraamd van € 18.300.000.
Livestreaming raads- en forumvergaderingen
Voor het invoeren van livestreamen en on demand terugkijken van forum- en vergaderingen is een investering benodigd van € 158.000.
Vervanging bedrijfsmiddelen beheer en onderhoud
Een aantal bedrijfsmiddelen staat gepland om vervangen te worden. Door het team beheer en onderhoud is een meerjarig vervangingsschema opgesteld, waaruit blijkt dat de technische levensduur van de betreffende bedrijfsmiddelen is bereikt. Totale investering in 2019 is € 150.900.
Vervanging middelen automatisering
Aan de hand van een geactualiseerd ICT investeringsplan worden de ICT voorzieningen op orde gebracht. Totale investering in 2019 € 400.000Investeringplan 2019 - 2022

Kapitaallasten

Bedragen x € 1

2019

2020

2021

2022

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

4.600

18.800

23.800

- riool- en bouwkundige voorzieningen

41.800

83.600

125.200

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

33.100

45.700

77.800

89.900

Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen

10.800

21.600

32.400

Openbare ruimte Keucheniusstraat

3.400

5.200

5.100

5.000

Aanpassing kruispunt Deventerweg

10.000

14.400

14.200

14.000

Vervanging bomen

4.100

11.000

17.800

24.600

Vervangende nieuwbouw onderwijs

669.000

669.000

Livestreaming raads- en forumvergaderingen

58.800

61.100

60.500

59.900

Auto's en vrachtauto's

18.200

46.900

34.600

Aanhangers (met opbouw)

12.400

14.400

Veegmachines

24.700

27.700

27.200

Maaimachines

12.700

13.900

34.900

37.200

Tractoren

2.700

3.100

25.600

Materieel sportvelden

17.600

4.600

5.000

5.000

Materieel gladheidbestrijding

13.000

30.600

15.900

Materaal begraafplaatsen

13.000

31.700

Materieel werkplaats

23.500

Overig materieel

9.000

9.700

9.500

9.400

Investeringen in poort Zuid

72.500

129.100

Vervanging automatiseringsmiddelen

100.000

106.000

104.000

102.000

Totaal

261.100

438.300

1.302.600

1.461.500