Begroting 2019 - 2022

Subsidies

Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies 2019.
Een eenmalige subsidie:

- Is voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter;
- stelt het college alleen vast voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar;

- kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Programma

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2019

1: Bestuur

Activiteiten-budget Wijkgericht werken

Versterken leefbaarheid in de wijk .

Organisaties

12.800

Programma

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2019

3: Duurzame leefomgeving

Afkoppelen hemelwater op particulier terrein

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Particulieren

15.300

Programma

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2019

4: Vitale samenleving

Ontwikkelings-samenwerking

Bijdragen aan de bewustwording van de Zutphense bevolking op het thema relatie gezondheid en armoede a.        een betere verdeling van goederen en welvaart in de wereld, en/of b.       de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en de betrokkenheid bij deze problematiek van de Zutphense burger, en/of het kunnen uitvoeren van activiteiten door organisaties en instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Organisaties

47.300

Buurtsportcoaches

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen

Organisaties

198.800

Sportsubsidies

Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat

Organisaties

3.500

Jeugdsubsidie regeling cluster sport

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd

Organisaties

51.300

Maatschappelijke dienstverlening

Het bevorderen van de gezondheid, maatschappelijke participatie of welzijn van inwoners van de gemeente Zutphen

Organisaties

Algemene oplossingen sociaal domein

Verschuiving van maatwerkoplossingen en ondersteuning aan mensen in een kwetsbare situatie

Organisaties

895.000

Jeugdgezond-heidszorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Organisaties

1.115.200

Veilig thuis

Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

285.200

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2019

Programma

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2019

5: Een aantrekkelijke stad

Zutphense uitdaging

Maatschappelijke dienstverlening

Organisaties

10.000

Subsidieregeling stimulans gemeentelijke monumenten

Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur

Organisaties

51.200

meerjarige iniatieven

Een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.

Organisaties

90.000

Incidentele subsidies

Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur

118.200

Totaal

2.893.800

Jaarlijkse subsidie
Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2019

1: Bestuur

Activiteiten die bijdragen aan het consolideren en waar nodig innoveren van bestaande stedenbanden waarbij wederkerigheid voorop staat.

Diverse instellingen

2.500

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2019

2: Veilige Stad

Voorlichting geven op basisscholen over Halt. Versterking van de leefbaarheid van wijk, buurt en dorp.

Diverse instellingen

33.900

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2019

3: Duurzame leefomgeving

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Diverse instellingen

33.000

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2019

4: een vitale samenleving

Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving

diverse onderwijsinstellingen

30.000

In stand houden van sportaccommodaties.

Organisaties

531.600

Het realiseren van peuterplaatsen voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag

Organisaties peuteropvang

190.000

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Diverse instellingen

572.900

Het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Diverse verenigingen en stichtingen

14.300

Voorkomen voortijdig school verlaten.

Diverse instellingen

60.000

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor

Diverse instellingen

3.556.300

Risicogroepen en versterking van leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp. activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op: a) het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, en/of· b) de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen; en/of· c) de doelgroep ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving; en/of d) de doelgroep wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met de problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken.

Diverse instellingen

154.600

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2019

5: Een aantrekkelijke stad

Het aantrekken van krachtige inwoners en het versterken van kwetsbare inwoners. Het bevorderen van vernieuwing in de culturele sector.

Organisaties

1.050.800

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Organisaties

391.600

Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.

Organisaties

2.628.100

Ondernemersfondsen

Diverse instellingen

424.000

Voorzien in het onderhoud van de molens.

St. Warkense Molen, Vereniging De Hollandsche Molen

26.300

Totaal

9.699.900