Begroting 2019 - 2022

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 1. Bestuur

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2018

6,3

Eigen gegevens

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

552

Eigen begroting

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

1,90%

Eigen begroting

0. Bestuur en ondersteuning

overhead

% van totale lasten

2018

7,60%

Eigen begroting

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 2. Veilige stad

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

4

1,7

2,2

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

5,9

4,2

5

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

3,1

2,5

2,9

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

5,5

4,3

4,8

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2017

76

94

131

Bureau Halt

1. Veiligheid

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

0,9

1

1,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 3. Duurzame leefomgeving

7. Volksgezondheid en milieu

Fijn huishoudelijk restafval

kg

2016

130

?

189

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2016

5,8

7,3

12,6

RWS Leef-omgeving

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav verkeers-ongeval met een motor-voertuig

%

2015

7

7

8

VeiligheidNL

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

9

10

9

VeiligheidNL

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 4. Vitale samenleving, iedereen doet mee

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2016

47,7

46,8

48,7

RIVM - Zorgatlas

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2017

706,9

752

758,2

LISA

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

64,3

67,3

66,7

CBS - Arbeidsdeelname

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2017

52,3

35,1

41.1

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

2017

57,6

21,7

29

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2017

77

55

57

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

6. Sociaal domein

% kinderen in armoede

%

2015

7,89

5,05

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

6. Sociaal domein

% jeugdwerkloosheid

%

2015

2,5

1,35

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

1,4

1,4

1,7

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2017

0,52

2,28

1,82

Ingrado

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2017

35,48

23,1

26,58

Ingrado

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

11,3

9,6

9,7

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2017

1,3

1

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2017

0,3

0,4

0,4

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

1,09

1,29

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 5. Aantrekkelijke stad

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2017

134,7

135,5

139,7

LISA

3. Economie

Functiemenging

%

2017

49,5

52,8

52,4

LISA

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

580

656

649

COELO, Groningen

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

625

725

721

COELO, Groningen

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2018

189

227

230

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

4,7

9

7,2

ABF - Systeem Woningvoorraad

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2018

76,3

73,1

69,6

CBS - Bevolkingsstatistiek