Begroting 2019 - 2022

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

123

952

910

868

826

783

Materiële vaste activa

151.212

172.589

187.180

185.627

180.361

174.361

Financiële vaste activa

29.590

28.417

27.486

26.534

22.878

22.086

Totaal vaste activa

180.925

201.958

215.576

213.029

204.065

197.230

Vlottende activa

Voorraden

30.615

30.615

34.248

36.929

38.234

37.668

Uitzettingen

22.096

22.096

22.096

22.096

22.096

22.096

Liquide middelen

42

0

0

0

0

0

Overlopende activa

6.278

6.278

6.278

6.278

6.278

6.278

Totaal vlottende activa

59.031

58.989

62.622

65.303

66.608

66.042

Totaal activa

239.956

260.947

278.198

278.332

270.673

263.272

Passiva

Vaste passiva

Resultaat boekjaar

859

646

0

0

0

0

Reserves

50.188

40.031

34.990

32.439

33.728

35.050

Voorzieningen

7.946

8.179

8.412

8.645

8.878

9.111

Opgenomen leningen > 1 jaar

115.084

148.370

170.361

173.300

165.485

156.750

Totaal vaste passiva

174.077

197.226

213.763

214.384

208.091

200.911

Vlottende passiva

Vlottende schuld

31.571

29.413

30.127

29.640

28.274

28.053

Overlopende passiva

34.308

34.308

34.308

34.308

34.308

34.308

Totaal vlottende passiva

65.879

63.721

64.435

63.948

62.582

62.361

Totaal passiva

239.956

260.947

278.198

278.332

270.673

263.272