Begroting 2019 - 2022

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10

Mutaties reserves

1.392

-5.340

-3.949

1.006

-3.403

-2.396

1.780

-1.274

506

1.780

-817

890

0.4

Overhead

14.560

-782

13.778

14.060

-782

13.279

14.076

-782

13.294

14.076

-782

13.240

0.5

Treasury

108

-1.561

-1.453

107

-1.561

-1.454

107

-1.560

-1.453

107

-1.560

-1.453

0.61

OZB woningen

548

-7.904

-7.356

548

-7.904

-7.356

548

-7.904

-7.356

548

-7.904

-7.356

0.62

OZB niet-woningen

70

-1.624

-1.554

70

-1.624

-1.554

70

-1.624

-1.554

70

-1.624

-1.554

0.64

Belastingen overig

7

-2.290

-2.284

7

-2.290

-2.284

7

-2.290

-2.284

7

-367

-360

0.7

Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds

0

-90.711

-90.711

0

-92.999

-92.999

0

-94.955

-94.955

-96.881

-96.881

0.8

Overige baten en lasten

332

-31

300

732

-31

700

1.058

-31

1.027

1.058

-31

1.525

0.9

vennootschapbelasting (VpB)

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

50

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-19

-19

0

-18

-18

0

-19

-19

-18

-18

2.1

Verkeer en vervoer

0

-2

-2

0

-2

-2

0

-2

-2

-2

-2

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

0

-100

-100

0

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

3.4

Economische promotie

0

-122

-122

0

-122

-122

0

-122

-122

-122

-122

6.3

Inkomensregelingen

21

0

21

21

0

21

21

0

21

21

21

Totaal taakvelden

17.088

-110.486

-93.401

16.601

-110.836

-94.235

17.717

-110.663

-92.947

18.088

-110.208

-92.120