Begroting 2019 - 2022

Het beleid

Het beleid

In 2019 gaan we door om Zutphen sociaal economisch te versterken. We voegen hier een belangrijke ambitie aan toe: we gaan op weg naar een energie neutrale gemeente in 2030. En we zetten alles op alles voor een gezonde financiële situatie.

Focustraject

We zetten stevig in op het versterken van de sociaal economische kracht van Zutphen. In deze programmabegroting leest u hoe we onze doelen willen realiseren.  De bezuinigingen maken dat we kritisch kijken naar onze inzet en vooral daar aan de slag willen waar we samen met partners concrete resultaten kunnen halen en zo onze ambities kunnen realiseren.

Duurzaam Zutphen

We gaan samen de wijken van Zutphen toekomstbestendig maken en we werken aan een energiezuinige binnenstad. Samen met ondernemers bouwen we verder aan een circulaire economie. Duurzaamheid is  een verbindend thema in het focustraject. Duurzaamheid biedt nieuwe kansen voor groei in ondernemingen en nieuwe economie. In onze begroting ziet u terug dat wij middelen vrij maken die bijdragen aan duurzaam Zutphen.

Van zorgen voor naar zorgen dat

We investeren in een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen. En juist nu de economie weer op volle toeren draait, hebben we iedereen nodig. We willen dat mensen minder afhankelijk van hulp van de overheid worden, zich beter zelf kunnen redden. We zetten daarom de beschikbare middelen in als opmaat naar werk en opleidingen. Zoveel mogelijk krachten en talenten uit de samenleving moeten de ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan. Er blijft altijd zorg voor de mensen die het op eigen kracht niet redden. We gaan met kinderen en jongeren praten over wat zij graag willen om hier prettig te wonen, een opleiding te volgen en hun vrije tijd door te brengen.

Samenwerken

De samenleving verandert in een netwerksamenleving en als gemeente willen we hier flexibel op inspelen. We gaan de komende jaren meer investeren in partnerschappen met het bedrijfsleven, met het onderwijs, met inwoners en bezoekers. Zo willen we samenwerken aan een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen. Uit deze nieuwe manieren van ontmoeten en verbinden verwachten wij initiatieven die de samenleving versterken en die wij graag faciliteren. Dit gaan we bijvoorbeeld doen met het 'Zutphenfonds'.

Balans in inkomsten en uitgaven

Het is een lastige combinatie: we hebben heldere ambities en tegelijkertijd moeten we kritisch zijn op onze uitgaven omdat de verhouding tussen onze inkomsten en uitgaven uit balans is. Dit komt vooral doordat de kosten in het sociaal domein de afgelopen jaren steeds stegen en de bijdragen van het Rijk steeds minder werden. Niet alleen de gemeente Zutphen heeft hiermee te maken. Bijna alle gemeenten in Nederland worden met tekorten geconfronteerd. Echter, wij hebben op alle onderdelen binnen het sociaal domein tekorten, waardoor we moeten ingrijpen. We zetten de komende jaren alles op alles om financieel gezond te blijven. Dit betekent op de korte termijn dat we flink moeten bezuinigen. De voorstellen daartoe zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Forse ombuigingen in de komende jaren

Het gewijzigd financieel perspectief heeft concreet geleid tot besparingen en ombuigingen van bijna €13.000.000 in de programmabegroting 2019-2022. Deze ombuigingen bestaan uit structurele besparingen, incidentele opbrengsten van vooral panden en gronden en een herijking van diverse bestemmingsreserves. Het laatste jaar van deze begrotingscyclus, 2022, is structureel sluitend. Dat wil zeggen dat de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Conform de wens van uw raad zijn de structurele bezuinigingen vooral binnen het sociaal domein gevonden. In het laatste begrotingsjaar vindt van het totaal aan besparingen ruim 70% structureel plaats in het sociaal domein.

Hoe hebben we onze keuzes gemaakt?

Er ligt nu een pakket van maatregelen dat leidt tot een sluitende begroting voor de komende 4 jaar. Een groot deel van de bezuinigingen realiseren we in het sociaal domein. Dit loopt op van 40% in 2019 naar ruim 70% in 2022. Onder meer door:

  • Voorzieningen te versoberen
  • Meer algemene oplossingen in plaats van maatwerk
  • De toegangen efficiënter in te richten

Verder hebben we kritisch gekeken naar al onze gemeentelijke uitgaven. We kiezen ervoor die budgetten te verlagen die minder bijdragen aan onze ambities. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden tot extra inkomsten, bijvoorbeeld door subsidies te verwerven en de OZB te verhogen.

Duidelijke afspraken om snel weer financieel in balans te komen

Vanzelfsprekend willen we onze uitgaven en inkomsten zo snel mogelijk in balans zien te krijgen. Enerzijds door fors om te buigen, anderzijds door heldere afspraken te maken voor de toekomst:

  • Incidentele meevallers worden, behalve als ze geoormerkt zijn, direct toegevoegd aan de algemene reserve. Pas als de algemene reserve minimaal €7.500.000 is, kan er besloten worden incidentele meevallers anders te besteden. In geen geval worden incidentele meevallers ingezet om voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken.
  • Structurele lasten worden gedekt met structurele baten.
  • Bij moties vanuit uw raad geeft u de bijbehorende dekking aan. Zonder dekking voeren we de moties niet uit.

Vertrouwen in de toekomst

De financiële situatie van onze gemeente geeft reden tot zorg en tegelijkertijd hebben wij vertrouwen in de toekomst. De meerjarenbegroting 2019-2022 is financieel sluitend met haalbare bezuinigingen. Daarnaast hebben wij heldere afspraken gemaakt waardoor we erop vertrouwen dat onze gemeente financieel weer helemaal in evenwicht komt, zodat wij onze ambities uit het coalitieakkoord op termijn kunnen realiseren.