Begroting 2019 - 2022

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2021-2022

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2021-2022

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

2021

2022

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Algemene reserves

9802003 Reserve vrij besteedbare middelen

486

486

0

0

486

486

0

0

9802004 Saldireserve

130

0

360

0

57

0

0

0

9802007 Reserve risico's

46

46

0

0

46

46

0

0

9801001 Bespaarde rente

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal algemene reserve

662

532

360

0

589

532

0

0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

9803007 Reserve kantoorautomatisering

408

408

485

485

408

408

417

417

9803029 Reserve kapitaallasten bruggen

157

157

149

149

157

157

147

147

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

168

168

390

390

168

168

347

347

9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme

110

110

258

258

110

110

258

258

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

190

190

66

66

190

190

65

65

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

116

116

212

212

116

116

207

207

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

137

137

148

148

137

137

148

148

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

2

2

6

6

2

2

6

6

Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

1.288

1.288

1.714

1.714

1.288

1.288

1.595

1.595

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803008 Reserve rente egalisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

350

350

0

0

350

350

0

0

9803090 Reserve Sociaal Domein

0

0

0

0

0

0

0

0

9803046 Reserve onderhoud graven

0

0

0

0

0

0

0

0

9803087 Egalisatiereserve AZC Voorsterallee

0

0

0

0

0

0

0

0

9803088 Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers

0

0

47

0

0

0

4

0

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

350

350

47

0

350

350

4

0

Reserves grondbedrijf

9803005 Reserve afgesloten projecten

2

2

0

0

2

2

0

0

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

9

9

0

0

9

9

0

0

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

30

30

0

0

30

30

0

0

9803025 Reserve strategische aankopen

14

14

0

0

14

14

0

0

Totaal reserves grondbedrijf

55

55

0

0

55

55

0

0

2021

2022

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Overige bestemmingsreserves

9803002 Reserve verkiezingen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

13

13

0

0

13

13

0

0

9803020 Reserve voor de kunst

0

0

0

0

0

0

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

8

8

0

0

8

8

0

0

9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen

12

12

28

28

12

12

28

28

9803049 Reserve vervanging inventaris

43

43

54

54

43

43

52

52

9803056 Reserve parkeren

105

105

7

7

105

105

7

7

9803059 Reserve energieneutrale maatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

554

554

13

13

554

554

12

12

9803064 Reserve voor de sport

103

103

81

81

103

103

81

81

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

2

2

16

16

2

2

16

16

9803067 Reserve BWS renteverschil

0

0

0

0

0

0

0

0

9803068 Reserve de Mars

0

0

0

0

0

0

0

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

1

1

0

0

1

1

0

0

9803074 Reserve voor de cultuur

61

61

60

60

61

61

60

60

9803075 Reserve justitiediensten / stimulering

2

2

0

0

2

2

0

0

9803076 Reserve Rivier in de Stad

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

2

2

0

0

2

2

0

0

9803089 Reserve onderhoud zwembad

116

116

108

108

116

116

125

125

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

400

0

0

0

0

0

0

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

1.421

1.021

367

367

1.021

1.021

381

381

Totaal reserves

3.776

3.246

2.488

2.081

3.303

3.246

1.980

1.976